Chính sách riêng

Hệ thống NMPARCC đã phát triển một chính sách liên kết nhằm đảm bảo sự riêng tư và bảo mật tất cả dữ liệu của học sinh và sinh viên.
Chính sách bảo mật của NMPARCC bao gồm các biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt và cần thiết để đảm bảo rằng các đối tác NMPARCC và tổ chức NMPARCC tuân thủ theo chính sách:
– Chỉ có quyền truy cập vào thông tin của học sinh, sinh viên khi được cơ quan nhà nước cho phép sử dụng dữ liệu đó cho các mục đích cụ thể;
– Thực hiện các chính sách nghiêm ngặt và các thủ tục để đảm bảo tính bảo mật của dữ liệu và hạn chế truy cập dữ liệu sinh viên, chỉ cho những nhân viên có quyền truy cập tiến hành các hoạt động được các cho phép.
Các nguyên tắc chính của Chính sách
– Các quốc gia chịu trách nhiệm và kiểm soát dữ liệu của họ. NMPARCC và các đối tác NMPARCC sẽ không chia sẻ dữ liệu của sinh viên với bất kỳ bên nào, bao gồm cả chính phủ liên bang.
– Các quốc gia phải cho phép các đối tác của NMPARCC và NMPARCC truy cập vào mọi thông tin nhận dạng cá nhân với các mục đích cụ thể đã được xác định.
– Những chính sách và yêu cầu không chỉ áp dụng cho NMPARCC mà còn cho các đối tác NMPARCC.
Các đối tác NMPARCC sẽ cung cấp quyền truy cập hạn chế vào dữ liệu sinh viên cho các nhà cung cấp đang thực hiện đánh giá NMPARCC để hỗ trợ kiểm tra, chấm điểm và báo cáo kết quả.
Chính sách bảo mật dữ liệu NMPARCC và hướng dẫn mà NMPARCC cung cấp áp dụng với mọi đối tác. Chính sách sẽ được đưa vào hợp đồng với các đối tác NMPARCC để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu của các đối tác.